Thông báo hoãn BV luận án Tiến sĩ cấp trường NCS NGUYỄN HUY TRƯỜNG


Lịch đã thông báo: 8 giờ 30 ngày 14 tháng 4 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  NGUYỄN HUY TRƯỜNG,  đề tài: Nghiên cứu phát triển các phương pháp của lý thuyết đồ thị và otomat trong giấu tin mật và mã hóa tìm kiếm (Research on development of methods of graph theory and automata in steganography and searchable encryption). Ngành: Toán tin. Mã số: 9460117
Lịch bảo vệ mới sẽ thông báo sau.
Chia sẻ bài viết lên facebook