Thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ 2 2019 2020 (Sau đại học)


Theo điều 20 Quy định Quy chế đào tạo chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Phòng Đào tạo thông báo tới các Viện quản ngành và học viên cao học khóa 2019(A,B) về việc đăng ký học phần học kỳ 2_2019_2020 và đăng ký học tiếp, học lại và học nâng điểm.
Kế hoạch giảng dạy và thi của học kỳ 2 năm học 2019_2020 khóa 2019(A,B): Bắt đầu từ 25/05/2020 đến 11/10/2020; nộp điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần và hoàn thành việc nhập điểm vào phần mềm trước ngày 25/10/2020.
  1. Đăng ký học tập
- Học viên đăng ký các học phần của học kỳ 2_2019_2020, thực hiện đăng ký học online bao gồm cả học phần bắt buộc và học phần tự chọn có số tín chỉ tối thiểu theo quy định của mỗi chương trình đào tạo không quá 24 TC. Phòng Đào tạo không nhận đơn đăng ký học phần từ các lớp. Học viên không đăng ký sẽ không có tên trong danh sách của lớp học phần.
- Những học viên đăng ký các học phần tự chọn tự do (không nằm trong danh mục học phần của chương trình đào tạo/chuyên ngành) phải viết đơn (theo mẫu SĐH.QT6.BM2) có ý kiến của người hướng dẫn và lãnh đạo Viện chuyên ngành, nộp về Phòng Đào tạo C1-315 trước ngày 11/05/2020. Các học phần tự chọn tự do chỉ được chấp nhận khi có lớp học phần đã được mở.
  1. Kế hoạch đăng ký môn học
- Viện chuyên ngành gửi về Phòng Đào tạo danh mục các học phần hạn chế (nếu có theo mẫu SĐH.QT6.BM4) của từng chuyên ngành trước ngày 20/04/2020. Nếu Viện không gửi Phòng Đào tạo sẽ mở danh mục học phần quy định trong CTĐT 2018 để HV đăng ký.
- Học viên đăng ký thực hiện đăng ký online từ ngày 27/04/2020 đến hết ngày 03/05/2020. Nếu số học viên đăng ký môn học ít hơn 5, lớp học phần không được mở, học viên có quyền đăng ký học phần khác có mở lớp trong học kỳ để thay thế.
- Học viên kiểm tra các học phần được tổ chức học và đăng ký bổ sung những học phần đăng ký mà lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức từ ngày 05/05/2020 đến hết ngày 10/05/2020.
  1. Đăng ký học lại, học tiếp
-  Học viên các khóa khác đăng ký học tiếp, học thêm, học lại và NCS đăng ký học bổ sung sẽ học theo các lớp được mở của khóa kế tiếp hoặc theo lớp học phần riêng. Học viên gửi đơn  xin đăng ký học theo khóa kế tiếp (theo mẫu SĐH.QT6.BM1) hoặc theo lớp học phần riêng (theo mẫu SĐH.QT6.2.BM2) và làm thủ tục (nộp đơn) tại Văn phòng Đào tạo sau đại học từ ngày 11/05/2020-18/05/2020. Sau thời điểm trên Phòng Đào sẽ  không nhận đơn xin học lại.
 Đối với các lớp học phần riêng khi lập lớp phải có ý kiến của Viện chuyên ngành đồng ý và cử giáo viên giảng dạy.    

Chia sẻ bài viết lên facebook