Kiểm tra thông tin sinh viên đối với những sinh viên đang làm ĐATN kỳ 20192


Phòng Đào tạo đã tổng hợp và kiểm tra thông tin của sinh viên làm đồ án kỳ 2019 2 của Viện Kỹ thuật hóa học, viện Ngoại ngữ, viện KH và KT vật liệu đã nộp giấy khai sinh.
Những sinh viên không có tên trong danh sách này cần bổ sung giấy khai sinh tại Viện chuyên ngành của mình.
Danh sách sinh viên đã nộp giấy tờ xem tại đây (cập nhật ngày 24/07/2020)

Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính  nộp tại phòng Đào tạo C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu , giấy khai sinh ( phô tô).
Thời hạn tiếp nhận sửa thông tin đến 16h00 ngày 24/07/2020

Mẫu đơn chỉnh sửa thông tin xem tại đây
                            
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020
Phòng Đào tạo
Chia sẻ bài viết lên facebook