Luận án tiến sĩ: Công nghệ dạy học tương tác ảo trong đào tạo đại học ngành cơ điện tử - NCS Nguyễn Thị Thanh


Ngày đăng: 15/06/2020
Tên luận án: Công nghệ dạy học tương tác ảo trong đào tạo đại học ngành cơ điện tử
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học,  Mã số: 9140110
Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thị Thanh
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Lê Huy Tùng
                                               2. GS. TS. Nguyễn Xuân Lạc
                                    Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 
  1. Tổng quan một cách có hệ thống và góp phần phát triển cơ sở lý luận về công nghệ dạy học tương tác ảo ngành Cơ điện tử.
  2. Làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn, các khái niệm về công nghệ dạy học tương tác, mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố của công nghệ dạy học tương tác ảo với mục tiêu nâng cao chất lương đào tạo ngành Cơ điện tử
  3. Đề xuất quy trình thiết kế và biện pháp ứng dụng công nghệ dạy học tương tác ảo cho học phần Robot công nghiệp.
  4. Đề xuất các tiêu chí tổ chức lớp học Robot công nghiệp theo công nghệ dạy học tương tác ảo.
  5. Đánh giá được thực trạng về dạy học tương tác ảo nói chung và dạy học tương tác ảo cho ngành Cơ điện tử nói riêng.
  6. Thiết kế và tổ chức lớp học theo công nghệ TTA thực nghiệm cho môn Robot công nghiệp.
  7. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy tính khả thi và hiệu quả của quy trình thiết kế và biện pháp dạy học mà Luận án đã đề xuất.
Nguyen Thi Thah.rar Chia sẻ bài viết lên facebook