Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu một số giải pháp giảm sự cố do sét cho đường dây truyền tải điện trên không - NCS Ninh Văn Nam


Ngày đăng: 14/07/2020
Tên luận án: Nghiên cứu một số giải pháp giảm sự cố do sét cho đường dây truyền tải điện trên không
Ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 9520201
Nghiên cứu sinh: Ninh Văn Nam
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Phạm Hồng Thịnh 
                                              2. PGS. TS. Trần Văn Tớp                              
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.     Xây dựng cơ sở lý thuyết và tính toán mô phỏng bằng chương trình tính toán quá độ điện từ EMTP/ATP cho tính toán quá điện áp sét trên đường dây truyền tải, trên cơ sở đó áp dụng chống sét van và các biện pháp khác nhằm nâng cao khả năng chống sét cho đường dây truyền tải. Cách mô hình hóa các phần tử, thông số của mô hình, các bước tính toán giải bài toán truyền sóng trong chương trình quá độ điện từ được thực hiện từ đó làm rõ ảnh hưởng của thông số đường dây, khoảng cách giữa các dây, điện trở suất của đất vv… đến quá điện áp sét bằng cách tiếp cận bằng dòng điện.
2.     Xác định suất cắt do sét cho đường dây truyền tải theo phương pháp mô hình điện hình học và phương pháp Monte Carlo trên cơ sở hướng dẫn của IEEE Std 1243–1997 và CIGRE-SC33-WG01. Phạm vi ứng dụng của từng phương pháp được đánh giá bằng cách so sánh với thống kê suất sự cố thực tế ghi nhận tại một số đường dây truyền tải điển hình.
3.     Tính toán vị trí, số lượng chống sét van lắp đặt phù hợp với cấu trúc đường dây. Xác định rõ vị trí cần ưu tiên lắp đặt chống sét van dựa vào cấu hình và đặc điểm địa hình của đường dây. Trên cơ sở đó phân tích hiệu quả của việc lắp đặt chống sét van rời rạc trên đường dây với một số lượng chống sét van tối thiểu mà vẫn đảm bảo hiệu quả chống sét.
4.     Đề xuất một số giải pháp mới như kết hợp lắp đặt chống sét van với cách điện không đối xứng, sử dụng dây chống sét treo phía dưới dây pha, sử dụng chống sét van mà không có dây chống sét cho đường dây truyền tải.
                     
Ninh Văn Nam.rar                                                                     
                                                 Chia sẻ bài viết lên facebook