Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp bột huỳnh quang phát ánh sáng vùng đỏ trên cơ sở các oxit kim loại pha tạp ion kim loại chuyển tiếp Mn4+ và Cr3+ nhằm ứng dụng trong chiếu sáng rắn - NCS Nguyễn Thị Kim Chi


Ngày đăng: 16/07/2020
Tên luận án: Nghiên cứu tổng hợp bột huỳnh quang phát ánh sáng vùng đỏ trên cơ sở các oxit kim loại pha tạp ion kim loại chuyển tiếp Mn4+ và Cr3+ nhằm ứng dụng trong chiếu sáng rắn
Ngành: Khoa học Vật liệu                                   Mã số: 9440122
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Chi
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Nguyễn Duy Hùng
     2. PGS. TS. Phương Đình Tâm
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Chế tạo thành công bột huỳnh quang trên cơ sở vật liệu oxit kim loại SrO, MgO, Al2O3 pha tạp ion kim loại chuyển tiếp Mn4+ và Cr3+ bằng phương pháp đồng kết tủa kết hợp với ủ nhiệt. Khảo sát và đưa ra các tham số công nghệ chế tạo như là nhiệt độ nung thiêu kết, thời gian thiêu kết, nồng độ pha tạp.
  2. Vật liệu huỳnh quang SrAl2O4 pha tạp Mn4+ phát xạ đỏ tại bước sóng 658 nm. Vật liệu SrMgAl10O17 pha tạp Mn4+ cho phát xạ đỏ tại 658 nm. Vật liệu huỳnh quang MgAl2O4 pha tạp Cr3+ cho phát xạ đỏ xa với đỉnh phát quang mạnh nhất tại 687 nm. Chúng tôi cũng làm sáng tỏ vùng kích thích và vùng phát xạ của vật liệu.
  3. Thử nghiệm chế tạo LED từ vật liệu huỳnh quang chế tạo được mở ra khả năng ứng dụng của bột huỳnh quang trong chiếu sáng rắn.
                     
Nguyễn Thị Kim Chi .rar                Chia sẻ bài viết lên facebook