Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt trong dàn bay hơi và dàn ngưng tụ vi ống của bơm nhiệt - NCS Hoàng Anh Tuấn


Ngày đăng: 04/08/2020
Tên luận án:  Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt trong dàn bay hơi và dàn ngưng tụ vi ống của bơm nhiệt.
Ngành: Kỹ thuật nhiệt                                           Mã số: 9520115
Nghiên cứu sinh: Hoàng Anh Tuấn
Người hướng dẫn khoa học:
  1. PGS.TS Nguyễn Nguyên An
  2. PGS. TS Hà mạnh Thư
            Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Đã phân tích và lựa chọn được chế độ lưu động với lớp biên lỏng “hình xuyến” làm cơ sở cho việc xây dựng lý thuyết tính toán cũng như mô phỏng cho quá trình sôi và ngưng tụ bên trong vi ống.
  2. Đã xây dựng được mô hình toán và phương pháp giải mô hình toán cho chế độ lưu động hình xuyến đã lựa chọn. Mô hình có kể đến các yếu tố đặc trưng của dòng môi chất lạnh sôi và ngưng tụ trong vi ống như lớp biên lỏng hình xuyến là vách trụ, có hiện tượng trượt và có ứng suất trượt giữa lõi hơi với lớp biên lỏng hình xuyến. Thông qua việc giải mô hình toán, có thể xác định được hệ số trao đổi nhiệt đối lưu giữa vách ống với dòng môi chất sôi và ngưng tụ bên trong ống.
  3. Trên cơ sở phương pháp giải mô hình toán đã xây dựng, phần mềm mô phỏng quá trình sôi và ngưng tụ của dòng môi chất trong vi ống đã được phát triển, hiệu chỉnh và bước đầu đã cho những kết quả tính toán khá phù hợp với thực nghiệm. Phần mềm có khả năng xác định được hệ số trao đổi nhiệt cục bộ dọc theo chiều dài vi ống và hệ số trao đổi nhiệt trung bình cho toàn bộ chiều dài đoạn vi ống khảo sát.
  4. Đã xây dựng được hệ thống thực nghiệm về quá trình sôi và ngưng tụ của môi chất lạnh trong vi ống. Hệ thống có đặc điểm là hoạt động hoàn toàn theo nguyên lý bơm nhiệt, do vậy, giữ được những ảnh hưởng đặc thù của chế độ sôi và ngưng tụ trong bơm nhiệt đến hệ số trao đổi nhiệt đối lưu của dòng môi chất trong vi ống.
  5. Đã xây dựng được hệ thống đo, tự ghi số liệu và một phương pháp xử lý số liệu cho phép tính toán hệ số trao đổi nhiệt cục bộ cũng như hệ số trao đổi nhiệt trung bình của quá trình sôi và ngưng tụ trong vi ống. Trên cơ sở đó, một phần mềm xử lý số liệu cũng đã được xây dựng.
                                                                                              
Hoàng Anh Tuấn.rar Chia sẻ bài viết lên facebook