Luận án tiến sĩ: Áp dụng Lý thuyết trò chơi và Cân bằng Nash xây dựng phương pháp mô hình hóa xung đột trong quản lý dự án đầu tư Công nghệ thông tin và thử nghiệm trong một số bài toán điển hình - NCS Trịnh Bảo Ngọc


Ngày đăng: 04/09/2020
Tên luận án: Áp dụng Lý thuyết trò chơi và Cân bằng Nash xây dựng phương pháp mô hình hóa xung đột trong quản lý dự án đầu tư Công nghệ thông tin và thử nghiệm trong một số bài toán điển hình
Ngành: Kỹ thuật phần mềm              Mã số: 9480103
Nghiên cứu sinh: Trịnh Bảo Ngọc
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Phân tích và đề xuất các đặc điểm của xung đột trong quản lý dự án, đề xuất người chơi đặc biệt đại diện cho dự án trong các trường hợp xung đột có sự có mặt của chủ đầu tư và không có mặt của chủ đầu tư dự án
  2. Đã đề xuất mô hình Unified Game-based model trên cơ sở lý thuyết trò chơi và Cân bằng Nash trong việc mô hình hóa các xung đột trong quản lý dự án
  3. Áp dụng vào 4 bài toán xung đột điển hình trong quản lý dự án đầu tư Công nghệ thông tin bao gồm: xung đột trong xếp lịch thanh toán dự án, xung đột giữa các phương pháp xử lý rủi ro, xung đột trong đấu thầu nhiều vòng, xung đột trong cân bằng nguồn lực
  4. Thử nghiệm mô hình với các giải thuật tối ưu tiến hóa đa mục tiêu bao gồm NSGA-II, ε-MOEA, GDE3, PESA2, ε-NSGA-II, SMPSO cho thấy Unified Game-based model là khả thi, có tính đầy đủ, đa dạng khi mô tả đầy đủ các thông tin, khía cạnh về bài toán xung đột cho nhiều dạng vấn đề khác nhau
  5. Chứng minh điểm cân bằng Nash tìm được khi các giải thuật trên hội tụ, và điểm cân bằng Nash chính là giải pháp tốt nhất giải quyết xung đột.
 Trịnh Bảo Ngọc.rar
                        Chia sẻ bài viết lên facebook