Luận án tiến sĩ: Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên trong dạy học trực tuyến - NCS Phan Chí ThànhNgày đăng: 09/10/2020
Tên luận án: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học.       Mã số: 9140110
Nghiên cứu sinh: PHAN CHÍ THÀNH
Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. NGÔ TỨ THÀNH
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
Luận án đã có những đóng góp mới về cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) của giảng viên trong dạy học trực tuyến ở các trường đại học và cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên theo hướng phát triển năng lực.
* Về lý luận:
1. Góp phần bổ sung vào lý luận dạy học trong đào tạo trực tuyến theo định hướng phát triển năng lực sử dụng CNTT của giảng viên.
2. Làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn, các khái niệm về dạy học hướng phát triển năng lực CNTT.
3. Đề xuất quy trình, xây dựng khung năng lực CNTT dành cho giảng viên và thiết lập bộ tiêu chí đánh giá năng lực sử dụng CNTT của giảng viên trong dạy học trực tuyến trong đào tạo giáo viên của trường đại học, cao đẳng sư phạm.
4. Khung năng lực xác định độ đáp ứng năng lực cần thiết về sử dụng CNTT so với chuẩn năng lực nghề nghiệp của giảng viên; xác nhận cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp sư phạm và năng lực công nghệ đối với đội ngũ giảng viên trong sử dụng CNTT.
* Về thực tiễn:
1. Đánh giá thực trạng về dạy học vận dụng khung năng lực CNTT dành cho giảng viên trong dạy học trực tuyến trong đào tạo giáo viên của trường đại học, cao đẳng sư phạm.
2. Xác lập kết quả thực nghiệm, đánh giá tính hiệu quả trong dạy học thông qua việc thiết kế và tổ chức khóa học trực tuyến vận dụng khung năng lực CNTT dành cho giảng viên.
3. Xác lập các tiêu chí theo các cấp độ cần có đối với giảng viên về sử dụng CNTT trong dạy học mang tính mở nhằm thích ứng trong môi trường dạy học truyền thống và trực tuyến đáp ứng xu thế của sự phát triển nhanh của công nghệ ngày nay.
4. Chỉ rõ phương thức đào tạo trực tuyến vận dụng bộ công cụ đánh giá năng lực sử dụng CNTT có nhiều ưu điểm giúp nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học hướng phát triển năng lực đối với người dạy và người học bậc đại học nhằm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giảng viên và yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.
 
PhanChiThanh.rar Chia sẻ bài viết lên facebook