Chuyển phòng học từ 15/09 đến 14/10


Thông báo chuyển phòng học
Để tạo điều kiện học tập cho sinh viên và giảng dạy của giảng viên, phòng Đào tạo chuyển các phòng học như sau trong 5 tuần, từ ngày mai, 15/9 đến 14/9 - 16/10: 
 
Các lớp tại D8-101 chuyển sang D5-103
Các lớp tại D8-102 chuyển sang D5-104
Các lớp tại D8-104 chuyển sang D5-105
Các lớp tại D8-106 chuyển sang D5-203
Các lớp tại D8-107 chuyển sang D5-204

Danh sách lớp có đổi phòng xem tại đây

Phòng Đào tạo Chia sẻ bài viết lên facebook