Luận án tiến sĩ: Các thuật toán xấp xỉ tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến dây.(Approximate algorithms for solving the minimal exposure path problems in wireless sensor networks) - NCS Nguyễn Thị Mỹ Bình


Ngày đăng: 20/10/2020
Tên luận án: Các thuật toán xấp xỉ tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến dây.
Ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 9480101
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Mỹ Bình
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình
                                                  2. PGS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
Luận án nghiên cứu, phát triển các thuật toán xấp xỉ dựa trên giải thuật di truyền, giải thuật bầy đàn thông minh và giải thuật tìm kiếm cục bộ giải các biến thể của bài toán tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất (MEP) trong mạng cảm biến không dây. Cụ thể, luận án đạt được các kết quả chính sau đây:
  1. Mô hình hóa bài toán tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến động vô hướng và thiết kế các giải thuật xấp xỉ GAMEP và HPSO-MMEP giải bài toán này.
  2. Mô hình hóa bài toán tìm đường xâm nhập trong mạng cảm biến vô hướng với mô hình bao phủ xác suất, tức là bài toán tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến có tính đến sự ảnh hưởng của nhiễu trong môi trường đến khả năng cảm biến của mạng và thiết kế các giải thuật xấp xỉ GB-MEP và GA-MEP giải bài toán.
  3. Mô hình hóa bài toán MEP trong mạng cảm biến hỗn hợp có hướng và thiết kế các giải thuật metaheuristic HEA và GPSO giải bài toán này.
  4. Mô hình hóa bài toán MEP tránh chướng ngại vật trong mạng cảm biến có hướng và thiết kế giải thuật heuristic FEA giải bài toán.
Name of dissertation: Approximate algorithms for solving the minimal exposure path problems in wireless sensor networks.
Major: Computer science
Code No: 9480101
Name of PhD. Student: Nguyen Thi My Binh
Advisors:                                  1. Assoc. Prof. Dr. Huynh Thi Thanh Binh
                                            2. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Duc Nghia
Training Institution: Hanoi University of Science and Technology
Summary of new contributions of the Dissertation
The dissertation investigates and develops approximations such as on genetic algorithm, partical swarm optimization and local search algorithms to solve the variants of the minimal exposure path (MEP) problem in wireless sensor networks. Specifically, the dissertation achieved the main results as follows:
  1. Modeling problem and designing metaheuristic algorithms for solving the MEP problem in omni-directional mobile wireless sensor networks.
  2. Modeling problem and designing approximate algorithms for solving the MEP problem under probabilistic coverage model in omni-directional wireless sensor networks.
  3. Modeling problem and designing metaheuristic algorithms for solving the MEP problem in heterogeneous directional wireless sensor networks.
  4. Modeling problem and designing heuristic algorithm for solving the obstacle-evasion MEP directional wireless sensor networks.
 
Nguyen Thi My Binh.rar Chia sẻ bài viết lên facebook