Triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên học kỳ I năm học 2020 - 2021


Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2020 – 2021; Quy định về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 1637/QĐ-ĐHBK-CTSV ngày 16/7/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; và Khung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo quyết định số 1722/QĐ-ĐHBK-CTSV ngày 21/10/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên của học kỳ I năm học 2020 – 2021, như sau:
  1. Ngày 08/02/2021, các Đơn vị kết thúc cấp minh chứng tham gia các hoạt động dùng để đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ I năm học 2020 - 2021;
  2. Từ 09/02/2021 – 28/02/2021, Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ I năm học 2020 – 2021, trên hệ thống sổ tay công tác sinh viên online;
  3. Từ 01/3/2021 – 14/3/2021, Cán bộ Giáo viên quản lý lớp (GV QLL) đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ I năm học 2020 – 2021 cho các sinh viên của lớp được phân công quản lý, trên hệ thống sổ tay công tác sinh viên online;
  4. Từ 15/3/2021 – 22/3/2021, Sinh viên có thể thực hiện khiếu nại kết quả rèn luyện theo Điều 6 của Quy định về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện;
  5. Từ 22/3/2021 – 27/3/2021, Phòng CTSV sẽ phối hợp với một số đơn vị để bổ sung các mục điểm liên quan đến kết quả học tập;
  6. Từ 28/3/2021 – 10/4/2021, GV QLL in bảng điểm, ký xác nhận, tập hợp tại Viện để Lãnh đạo Viện xác nhận, trước khi, chuyển tới Phòng CTSV.
Để được hỗ trợ thêm đề nghị liên hệ với:
- CV. Nguyễn Việt Tiến – Chuyên viên Phòng CTSV (ĐT: 0
2
43.869.3108, email: tien.nguyenviet@hust.edu.vn)
hoặc TS. Phạm Mạnh Hùng – Phó phòng CTSV (email:
hung.phammanh@hust.edu.vn).

Chia sẻ bài viết lên facebook