Thông báo về việc giải quyết chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên là người dân tộc thiểu số sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn


Do các quy định về các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 đã hết thời hạn thi hành nên việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí từ học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số rất ít người sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được thực hiện theo Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo quyết định trên thì các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I đã được phê duyệt tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày 01/01/2021 cho đến khi có quyết định mới.
Vì vậy các em sinh viên là người dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số rất ít người sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 cần nộp hồ sơ chế độ chính sách để được miễn, giảm học phí, theo hướng dẫn trong thông báo: tại đây

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Chia sẻ bài viết lên facebook