Điều chỉnh phương thức xét nhận ĐATN/KLTN áp dụng kỳ 20202


Điều chỉnh tạm thời phương thức xét nhận Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho kỳ 2020.2
(chỉ áp dụng tại cho học kỳ 20202)

 
1) Phòng Đào tạo sẽ bắt đầu xét nhận Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (viết tắt: ĐATN) kỳ 2020.2 từ ngày 22/2/2021 căn cứ trên đăng ký học tập của sinh viên.
2) Sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN khi đã có điểm TOEIC trên hệ thống đạt mức yêu cầu và còn hạn, đồng thời số tín chỉ còn nợ không vượt quá quy định; do vậy sinh viên cần lưu ý:

 • Đề nghị công nhận điểm tương đương các học phần nếu cần thiết: gửi email tới chuyên viên Nguyễn Thị Hà Thu (thu.nguyenthiha@hust.edu.vn) kèm mẫu đơn tương ứng tải về từ Cổng thông tin đào tạo.
 • Đăng ký các tín chỉ tự chọn tự do nếu đã học: nếu cần thiết gửi email tới chuyên viên Nguyễn Thị Hương (huong.nguyenthi1@hust.edu.vn) để được hỗ trợ.
 • Kiểm tra để đảm bảo đã đăng ký đúng mã lớp học phần ĐATN.
3) Với các sinh viên chưa đủ điều kiện do còn một số học phần đăng ký học cùng K65: sẽ tạm thời không tính các tín chỉ học cùng với K65 vào số tín chỉ nợ khi xét nhận ĐATN.
4) Với các sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh do đợt thi TOEIC nội bộ/quốc tế tại trường bị hoãn: sẽ tạm thời được nhận và thực hiện ĐATN nếu đảm bảo đạt đủ các điều kiện còn lại.
Nguyên tắc xét như sau:

 1. Phòng Đào tạo sẽ căn cứ trên danh sách sinh viên đã đăng ký thi nội bộ/thi quốc tế tại trường để áp dụng tiêu chí này.
 2. Sinh viên được xét theo mục 4 này cần có điểm TOEIC đạt yêu cầu qui định trước 17:00 ngày 11/6/2021 để đủ điều kiện bảo vệ ĐATN kỳ 2020.2;
 3. Trong trường hợp sinh viên không đạt điều kiện tại điểm b nêu trên: sẽ phải chuyển sang bảo vệ vào kỳ hè 2020.3. Sinh viên được bảo vệ ĐATN vào kỳ hè 2020.3 khi đạt đủ 2 điều kiện sau:
  • Đã hoàn thành ĐATN khi kết thúc kỳ 2020.2: căn cứ trên xác nhận của viện chuyên ngành;
  • Có điểm TOEIC đạt yêu cầu trước khi bảo vệ ĐATN.
 4. Đến 17:00 ngày 30/8/2021: nếu các sinh viên phải chuyển sang bảo vệ kỳ vào hè 2020.3 vẫn không đủ điều kiện bảo vệ ĐATN thì điểm học phần ĐATN sẽ là điểm F.
5) Kết quả xét nhận ĐATN sẽ được thông báo trên Cổng thông tin đào tạo, do vậy sinh viên cần thường xuyên đọc thông báo để kịp thời giải quyết các thắc mắc.
Phòng Đào tạo tiếp nhận các thắc mắc liên quan tới các Mục 3 & 4 của thông báo này qua địa chỉ email (để có thể lưu được minh chứng): tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO


Chia sẻ bài viết lên facebook