Luận án tiến sĩ: Xây dựng mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống VSC trên ô tô – NCS Trần Quang Hà


Ngày đăng: 24/03/2017
Tên luận án: Xây dựng mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống VSC trên ô tô.
Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực, Mã số 62520116
Nghiên cứu sinh: Trần Quang Hà
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Phạm Hữu Nam
     2. TS. Chu Mạnh Hùng
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
          1. Phương pháp chẩn đoán phát hiện lỗi trên cơ sở mô hình cấu trúc có nguyên lý và cách thiết kế khác so với các phương pháp chẩn đoán phát hiện lỗi trên cơ sở dữ liệu thống kê thường sử dụng trong chẩn đoán và sửa chữa ô tô hiện nay. Phương pháp này cho phép sử dụng các quan hệ vật lý, các kiến thức đã biết về hệ thống để xây dựng mô hình chẩn đoán, giảm được khối lượng và thời gian tiến hành thu thập các số liệu thống kê, kinh nghiệm về các lỗi, các trạng thái kỹ thuật khác nhau của hệ thống trong quá trình sử dụng.
          2. Việc sử dụng hệ suy diễn mờ, bộ quan sát trạng thái cho phép mô tả hệ thống kỹ thuật một cách hiệu quả hơn trong trường hợp phi tuyến, các dữ liệu đầu vào không được đầy đủ hoặc phải quan sát từ thực nghiệm. Đặc biệt trong luận án sử dụng công cụ hệ suy diễn mờ Takagi- Sougeno (T-S) là một công cụ cho phép kết hợp sử dụng các quan hệ vật lý đã biết về hệ thống VSC để biểu diễn quan hệ toán học giữa các thông số và các số liệu đo đạc thống kê, nhờ đó giảm bớt được khối lượng thống kê, đo đạc thu thập dữ liệu khi xây dựng mô hình hệ thống.
            3. Ứng dụng hệ suy diễn mờ T-S để mô tả hệ thống VSC (trong trường hợp hệ thống không có lỗi) với các yếu tố đầu vào không đo được (gồm các nhiễu, các sai số của cảm biến đầu vào…) để đảm bảo chẩn đoán chính xác cần phải dùng bộ quan sát mờ UIO để hiệu chỉnh và loại bỏ ảnh hưởng các nhiễu đến sai lệch giữa đầu ra của mô hình tính toán và đầu ra đo được từ hệ thống VSC.

Tran Quang Ha.rar Chia sẻ bài viết lên facebook