Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thu nhận N-acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ Penicillium oxalicum 20B định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng - NCS Đặng Thị Hường


Ngày đăng: 27/03/2017
Tên luận án: Nghiên cứu thu nhận N-acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ Penicillium oxalicum 20B định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm Mã số: 62540101
Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Hường
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS Lê Thanh Hà
     2. PGS. TS Phạm Thu Thủy
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Là công trình công bố đầu tiên một cách hệ thống về đặc tính enzym và điều kiện lên men sinh tổng hợp chitinase từ P. oxalicum 20B.
  2. Đã tạo ra chế phẩm chitinase kỹ thuật từ P. oxalicum 20B và xác định các đặc tính của chế phẩm, ứng dụng để thủy phân chitin thu N-acetylglucosamine. Đặc biệt ảnh hưởng của từng cấu tử endochitinase và N-acetylhexosaminidase trong hỗn hợp chế phẩm chitinase kỹ thuật đến hiệu suất tạo N-acetylglucosamine đã được xem xét.
  3.  Đã đưa ra qui trình tinh sạch N-acetylglucosamine từ dịch thủy phân chitin và xác định các đặc tính của chế phẩm N-acetylglucosamine phù hợp để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng.
Dang Thi Huong.rar Chia sẻ bài viết lên facebook