Thông báo kiểm tra thông tin của sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20162


THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 2016 2.
 

Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính  nộp tại phòng Đào tạo đại học C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu , giấy khai sinh ( phô tô) và những sinh viên chưa nộp tiền nộp bổ sung tại các Viện.
                            

Hạn cuối nộp các giấy tờ liên quan vào ngày 02/08/2017
                                                                                                                       Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017
                                                                                                                                Phòng Đào tạo Đại học
Chia sẻ bài viết lên facebook