Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với SV đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162A (TB số 2)


THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2016 2A.

Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây

Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính  nộp tại phòng Đào tạo đại học C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu , giấy khai sinh ( phô tô) và những sinh viên chưa nộp tiền nộp bổ sung tại các Viện.
Hạn nộp đơn và nộp bổ sung tiền: trước ngày 19/05/2017
                            
 Mẫu đơn chính sửa thông tin tại đây
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017
Phòng Đào tạo Đại học
Chia sẻ bài viết lên facebook