Thông báo lịch mở đăng ký học tập kỳ hè năm học 2016-2017 (20163)


Thông báo lịch đăng ký học tập kỳ hè 20163

Thời gian mở đăng ký tại trang http://dk-sis.hust.edu.vn

Từ 10h00 ngày 05/06/2017 đến 16h00 ngày 09/06/2017: Mở đăng ký chính thức dành cho những bạn đã đăng ký học phần trong kỳ hè.

Từ 09/06/2017 đến 16h00 ngày 23/06/2017: Mở điều chỉnh đăng ký học tập những sinh viên chưa đăng ký học phần có thể chọn mã lớp cần học để đăng ký nếu còn chỗ.

Chú ý:

Mã lớp dành cho các bạn được bảo lưu thí nghiệm Vật lý:
PH1110: 664312
PH1120: 664323
PH1130: 664295

- Lịch Thí nghiệm, thực hành, thực tập, đồ án sinh viên liên hệ Viện chuyên ngành. Kỳ hè sinh viên có tối đa 8 tín chỉ để đăng ký.
- Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây nhé.
- Thời khóa biểu dự kiến các học phần mở kỳ hè xem tại đây.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook