Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ xử lý rong lục Việt Nam và lên men ethanol góp phần phát triển cồn nhiên liệu - NCS Võ Thành Trung


Ngày đăng: 06/06/2017
Tên luận án:    Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ xử lý rong lục Việt Nam và lên men ethanol góp phần phát triển cồn nhiên liệu
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học                   Mã số: 62420201
Nghiên cứu sinh:  Võ Thành Trung
Người hướng dẫn khoa học:    1. PGS.TS Nguyễn Thanh Hằng
 2. TS. Lê Như Hậu
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Tìm ra các loài rong lục là nguyên liệu mới cho sản xuất ethanol gồm 15 loài thuộc bốn chi rong Chaetomorpha, Cladophora, Ulva, Enteromorpha có sinh khối lớn. Đã tiến hành nuôi trồng thành công hai loài rong Chaetomorpha linum và Cladophora socialis
2. Phân tích được thành phần hóa học của hai loại rong Ch. linum và Cl. socialis, trong đó hàm lượng đường tổng là 64-70% /w chất khô và  hàm lượng đường 6 carbon là 95-97% /w đường tổng. Chọn được rong Chaetomorpha linum thích hợp cho nghiên cứu thủy phân và lên men tạo ethanol
3. Xác định được điều kiện tối ưu cho xử lý thủy phân rong Ch. linum bằng axit: tỷ lệ rong 100g/l, nồng độ axit 3,3%v/v, thời gian thủy phân 54 phút, nhiệt độ 123oC. Hàm lượng đường dịch thủy phân 53 g/l, thành phần đường trong dịch là glucose 32,1 g/l; galactose 7,8 g/l; rhamnose 12,5 g/l
4. Xác định được điều kiện tối ưu cho xử lý thủy phân rong Ch. linum bằng enzyme: quá trình tiền xử lý theo tỷ lệ rong 100g/l, nồng độ axit sufurit 0,3%v/v, gia nhiệt 120oC trong 15 phút; quá trình đường hóa bằng chế phẩm enzyme Viscozyme L nồng độ 42,5U/g, thời gian thủy phân 33 giờ, nhiệt độ 50oC,  pH 5,2. Hàm lượng đường dịch thủy phân 50 g/l, thành phần đường trong dịch là glucose 20,6 g/l, galactose 8,05 g/l, cellobiose 2,46g/l.
5. Xác định được điều kiện tối ưu lên men ethanol với chế phẩm nấm men Red Ethanol từ dịch thủy phân rong Ch. linum bằng axit:  thời gian 76 giờ, nhiệt độ 26oC, pH 4,3. Hàm lượng ethanol thu được182 g/kg rong khô.
6. Xác định được điều kiện lên men ethanol với chế phẩm nấm men Red Ethanol của dịch thủy phân Ch. linum bằng chế phẩm enzyme Vicozyme L: thời gian 96 giờ, nhiệt độ 30oC, pH 4,5. Hàm lượng ethanol thu được 144 g/kg rong khô.
7. Bước đầu khảo sát được điều kiện đường hóa và lên men đồng thời dịch  rong Ch. linum sau tiền xử lý: thủy phân sơ bộ thời gian 15 giờ, ở nhiệt độ 50oC bằng chế phẩm enzyme Viscozyme L nồng độ 42,5U/g rồi tiếp tục đường hóa và lên men đồng thời với chế phẩm Red Ethanol ở nhiệt độ 30oC trong thời gian 120 giờ, hàm lượng ethanol thu được 134 g/kg rong khô

Vo Thanh Trung.rar Chia sẻ bài viết lên facebook