Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tạo kháng nguyên VP6 tái tổ hợp và kháng thể đặc hiệu để ứng dụng phát triển que thử phát hiện nhanh virus rota - NCS Đỗ Thị Thu Hà


Ngày đăng: 07/06/2017
Tên luận án: Nghiên cứu tạo kháng nguyên VP6 tái tổ hợp và kháng thể đặc hiệu để ứng dụng phát triển que thử phát hiện nhanh virus rota
Chuyên ngành:        Công nghệ Sinh học                                 Mã số:     62420201
Nghiên cứu sinh:     Đỗ Thị Thu Hà
Người hướng dẫn khoa học:
1.     PGS. TS Trương Quốc Phong
2.     GS. TS Nguyễn Đăng Hiền
Cơ sở đào tạo:          Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.        Đã tách dòng và xác định trình tự gen vp6 từ virus rota có nguồn gốc phân lập ở Việt Nam. Trình tự gen phân lập có độ tương đồng 99% với trình tự gen vp6 virus rota nhóm A, type G1P(8) và được đăng ký trên ngân hàng gen của NCBI với mã số KR261090.1.
2.        Đã tạo cấu trúc biểu hiện và biểu hiện thành công gen vp6 tự nhiên và tối ưu mã hóa protein VP6 trong E. coli BL21(DE3). Việc tối ưu hóa trình tự gen vp6 đã tăng  mức độ biểu hiện protein VP6 lên 4 lần, đạt 0,24 mg protein VP6/ml dịch nuôi trong điều kiện biểu hiện: IPTG 0,1 mM, nhiệt độ cảm ứng 300C, thời gian cảm ứng 4 giờ.
3.        Đã xây dựng được quy trình tách chiết, tinh sạch và tái cuộn gấp protein VP6 tái tổ hợp với hiệu suất thu hồi sau tinh sạch là 80,2% và độ sạch tương đối 90,7%. Protein VP6 tái tổ hợp có đặc tính kháng nguyên tương đương VP6 tự nhiên của virus rota, đảm bảo yêu cầu gây miễn dịch trên thỏ.
4.        Đã gây miễn dịch trên thỏ với điều kiện thể tích tiêm 1ml/lần gồm: 250μg protein VP6, 10μg FCA với mũi duy nhất trong da lần đầu và 200μg FIA cho 4 mũi tiêm trong bắp, khoảng cách các lần là 14 ngày. Thu nhận và tinh sạch kháng thể đa đòng kháng protein VP6 tái tổ hợp của virus rota với hiệu suất là 3,94 mg/ml huyết thanh và độ sạch tương đối đạt 97%. Kháng thể kháng protein VP6 tái tổ hợp là đặc hiệu với protein VP6 của virus rota
5.        Khảo sát ứng dụng kháng thể kháng protein VP6 virus rota để chế tạo que thử phát hiện nhanh virus rota với điều kiện thiết lập ban đầu: nồng độ kháng thể kháng protein VP6 trong phức cộng hợp AuNPs là 0,5μg, hai kháng thể in vạch là: vạch kiểm tra là 0,1μg, vạch kiểm chứng là 0,3μg. Que thử có ngưỡng phát hiện 1,6.105 hạt virus rota/ml. Độ nhạy, độ đặc hiệu khảo sát đạt 100%, tương đương phương pháp ELISA và PCR trong phạm vi thử nghiệm trên 30 mẫu dương tính và 30 mẫu âm tính với virus rota.

Do Thi Thu Ha.rar Chia sẻ bài viết lên facebook