Luận án tiến sĩ: Phát triển phương pháp phủ tuyến tính để kiểm tra tính Hurwitz chặt và ứng dụng vào thiết kế tham số tối ưu trong điều khiển hệ tuyến tính bất định - NCS Phạm Văn Minh


Ngày đăng: 03/08/2017
Tên luận án:   Phát triển phương pháp phủ tuyến tính để kiểm tra tính Hurwitz chặt và ứng dụng vào thiết kế tham số tối ưu trong điều khiển hệ tuyến tính bất định
Chuyên ngành:   Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa
Mã số:                  62520216
Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Minh
Người hướng dẫn khoa học:
 1. TS. Nguyễn Cảnh Quang
 2. GS. TS. Nguyễn Thế Thắng
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
       Qua nghiên cứu hệ điều khiển bền vững có mô hình tuyến tính với thông số bất định, tác giả luận án đã đưa ra một đánh giá tổng quan về các phương pháp xét ổn định và chất lượng cũng như các phương pháp thiết kế bộ điều khiển bền vững. Luận án đã có những đóng góp mới, cụ thể như:
1.          Dùng phương pháp phủ tuyến tính xác định một trị cực tiểu non MuN của cực tiểu toàn thể M=ming(q) với "qÎQ, trong đó hàm g(q) là đa thức có dạng (1) và tập thông số bất định Q dạng hộp nhờ phương pháp phủ tuyến tính. Tính tiệm cận và đánh giá sai số gặp phải cũng được xét đến.
2.       Dùng khái niệm trị cực tiểu non MuN để kiểm tra tính thực dương chặt của hàm g(q) với "qÎQ.
3.       Đưa việc xác định tham số bộ điều khiển bền vững về bài toán qui hoạch nửa vô hạn nên có điều kiện để đảm bảo tính ổn định bền vững và một số chỉ tiêu chất lượng như bám tiệm cận đầu vào, quá trình quá độ tắt với hệ số tắt a và tối ưu một hàm mục tiêu được chọn.
4.       Bằng cách dùng MuN(x) thay cho M(x) để giải bài toán qui hoạch nửa vô hạn nên đảm bảo được sự thoả mãn chặt của ràng buộc chứa thông số. Chọn được phương pháp thích hợp là hàm phạt sử dụng trực tiếp độ đo MuN(x) chỉ có được bằng số để tìm nghiệm của bài toán qui hoạch nửa vô hạn. Tính tiệm cận và sai số gặp phải đã được xét tới.
        Kết quả của luận án đã được thảo luận tại các hội nghị khoa học, một số kết quả đã được các nhà khoa học phản biện và đã cho công bố trên các tạp chí chuyên ngành, và hội nghị quốc tế có uy tín. Tìm trị cực tiểu non tiệm cận MuN được áp dụng để xét ổn định bền vững và xác định tham số tối ưu bộ điều khiển mới chỉ áp dụng cho một trường hợp: Hệ điều khiển bền vững có mô hình tuyến tính liên tục với thông số bất định với cấu trúc dạng đa thức (1) và thông số bất định qÎQ dạng hộp.Các kỹ sư có thể dễ dàng sử dụng kết quả này để giải quyết các bài toán điều khiển trong thực tế.

Pham Van Minh.rar


Chia sẻ bài viết lên facebook