Lịch kiểm tra nội quy, quy chế cho sinh viên Khóa 62 (cập nhật ngày 20/08/2017)


Nhóm ngành Từ MSSV   MSSV Phòng thi Giờ thi Ngày thi
KT11-Cơ điện tử 20170002 ÷ 20170013 D5-302 7h30 - 8h30 22.8.2017
KT11-Cơ điện tử 20170228 ÷ 20170270 D5-302 7h30 - 8h30 22.8.2017
KT11-Cơ điện tử 20170639 ÷ 20170677 D5-302 7h30 - 8h30 22.8.2017
KT11-Cơ điện tử 20170678 ÷ 20170727 D5-304 7h30 - 8h30 22.8.2017
KT11-Cơ điện tử 20170728 ÷ 20170777 D5-306 7h30 - 8h30 22.8.2017
KT11-Cơ điện tử 20170778 ÷ 20170813 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 7h30 - 8h30 22.8.2017
KT11-Cơ điện tử 20170814 ÷ 20170848 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 7h30 - 8h30 22.8.2017
KT11-Cơ điện tử 20170849 ÷ 20170883 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 7h30 - 8h30 22.8.2017
KT11-Cơ điện tử 20170884 ÷ 20170919 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 7h30 - 8h30 22.8.2017
KT11-Cơ điện tử 20170920 ÷ 20170969 D5-302 8h30 - 9h30 22.8.2017
KT11-Cơ điện tử 20170970 ÷ 20171001 D5-304 8h30 - 9h30 22.8.2017
KT13-Nhiệt – Lạnh 20170021 ÷ 20170023 D5-304 8h30 - 9h30 22.8.2017
KT13-Nhiệt – Lạnh 20170260 ÷   D5-304 8h30 - 9h30 22.8.2017
KT13-Nhiệt – Lạnh 20171955 ÷ 20171969 D5-304 8h30 - 9h30 22.8.2017
KT13-Nhiệt – Lạnh 20171969 ÷ 20172021 D5-306 8h30 - 9h30 22.8.2017
KT13-Nhiệt – Lạnh 20172022 ÷ 20172060 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 8h30 - 9h30 22.8.2017
KT13-Nhiệt – Lạnh 20172062 ÷ 20172097 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 8h30 - 9h30 22.8.2017
KT13-Nhiệt – Lạnh 20172098 ÷ 20172132 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 8h30 - 9h30 22.8.2017
KT13-Nhiệt – Lạnh 20172133 ÷ 20172167 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 8h30 - 9h30 22.8.2017
KT13-Nhiệt – Lạnh 20172168 ÷ 20172172 D5-302 9h30 - 10h30 22.8.2017
KT14-Vật liệu 20170229 ÷ 20170269 D5-302 9h30 - 10h30 22.8.2017
KT14-Vật liệu 20172173 ÷ 20172213 D5-302 9h30 - 10h30 22.8.2017
KT14-Vật liệu 20172214 ÷ 20172263 D5-304 9h30 - 10h30 22.8.2017
KT14-Vật liệu 20172264 ÷ 20172315 D5-306 9h30 - 10h30 22.8.2017
KT14-Vật liệu 20172316 ÷ 20172352 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 9h30 - 10h30 22.8.2017
KT14-Vật liệu 20172353 ÷ 20172389 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 9h30 - 10h30 22.8.2017
KT5-Vật lý kỹ thuật – Kỹ thuật hạt nhân 20170208 ÷ 20170230 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 9h30 - 10h30 22.8.2017
KT5-Vật lý kỹ thuật – Kỹ thuật hạt nhân 20175670 ÷ 20175702 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 9h30 - 10h30 22.8.2017
KT5-Vật lý kỹ thuật – Kỹ thuật hạt nhân 20175703 ÷ 20175739 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 9h30 - 10h30 22.8.2017
KT5-Vật lý kỹ thuật – Kỹ thuật hạt nhân 20175740 ÷ 20175794 D5-302 10h30 - 11h30 22.8.2017
KT5-Vật lý kỹ thuật – Kỹ thuật hạt nhân 20175795 ÷ 20175835 D5-304 10h30 - 11h30 22.8.2017
TT11-CTTT Cơ điện tử 20176565 ÷ 20176575 D5-304 10h30 - 11h30 22.8.2017
TT11-CTTT Cơ điện tử 20176576 ÷ 20176613 D5-306 10h30 - 11h30 22.8.2017
TT14-CTTT Vật liệu 20176614 ÷ 20176629 D5-306 10h30 - 11h30 22.8.2017
TA1-Ngôn ngữ Anh kỹ thuật 20176351 ÷ 20176388 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 10h30 - 11h30 22.8.2017
TA1-Ngôn ngữ Anh kỹ thuật 20176388 ÷ 20176426 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 10h30 - 11h30 22.8.2017
TA1-Ngôn ngữ Anh kỹ thuật 20176427 ÷ 20176465 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 10h30 - 11h30 22.8.2017
TA1-Ngôn ngữ Anh kỹ thuật 20176466 ÷ 20176504 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 10h30 - 11h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20170126 ÷ 20170154 D5-302 13h30 - 14h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20173607 ÷ 20173642 D5-302 13h30 - 14h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20173643 ÷ 20173693 D5-304 13h30 - 14h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20173694 ÷ 20173745 D5-306 13h30 - 14h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20173746 ÷ 20173780 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 13h30 - 14h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20173781 ÷ 20173816 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 13h30 - 14h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20173817 ÷ 20173851 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 13h30 - 14h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20173852 ÷ 20173886 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 13h30 - 14h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20173887 ÷ 20173936 D5-302 14h30 - 15h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20173937 ÷ 20173986 D5-304 14h30 - 15h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20173987 ÷ 20174036 D5-306 14h30 - 15h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20174037 ÷ 20174071 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 14h30 - 15h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20174072 ÷ 20174106 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 14h30 - 15h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20174107 ÷ 20174141 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 14h30 - 15h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20174142 ÷ 20174177 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 14h30 - 15h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20174178 ÷ 20174227 D5-302 15h30 - 16h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20174228 ÷ 20174277 D5-304 15h30 - 16h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20174278 ÷ 20174327 D5-306 15h30 - 16h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20174328 ÷ 20174362 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 15h30 - 16h30 22.8.2017
KT24-Điện - Điều khiển và Tự động hóa 20174363 ÷ 20174382 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 15h30 - 16h30 22.8.2017
TA2-Ngôn ngữ Anh quốc tế 20176505 ÷ 20176519 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 15h30 - 16h30 22.8.2017
TA2-Ngôn ngữ Anh quốc tế 20176520 ÷ 20176555 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 15h30 - 16h30 22.8.2017
TA2-Ngôn ngữ Anh quốc tế 20176556 ÷ 20176564 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 15h30 - 16h30 22.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20170184 ÷ 20170268 D5-302 7h30 - 8h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174383 ÷ 20174425 D5-302 7h30 - 8h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174426 ÷ 20174477 D5-304 7h30 - 8h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174478 ÷ 20174530 D5-306 7h30 - 8h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174531 ÷ 20174565 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 7h30 - 8h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174566 ÷ 20174603 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 7h30 - 8h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174604 ÷ 20174639 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 7h30 - 8h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174640 ÷ 20174675 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 7h30 - 8h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174676 ÷ 20174728 D5-302 8h30 - 9h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174729 ÷ 20174782 D5-304 8h30 - 9h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174783 ÷ 20174834 D5-306 8h30 - 9h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174835 ÷ 20174870 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 8h30 - 9h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174871 ÷ 20174907 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 8h30 - 9h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174908 ÷ 20174944 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 8h30 - 9h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174945 ÷ 20174980 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 8h30 - 9h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20174981 ÷ 20175033 D5-302 9h30 - 10h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20175034 ÷ 20175085 D5-304 9h30 - 10h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20175086 ÷ 20175136 D5-306 9h30 - 10h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20175137 ÷ 20175171 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 9h30 - 10h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20175172 ÷ 20175207 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 9h30 - 10h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20175208 ÷ 20175242 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 9h30 - 10h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20175243 ÷ 20175279 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 9h30 - 10h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20175280 ÷ 20175331 D5-302 10h30 - 11h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20175332 ÷ 20175382 D5-304 10h30 - 11h30 25.8.2017
KT31-Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường 20175383 ÷ 20175394 D5-306 10h30 - 11h30 25.8.2017
KT32-Kỹ thuật in 20175395 ÷ 20175428 D5-306 10h30 - 11h30 25.8.2017
KT42-Sư phạm kỹ thuật 20170244 ÷   Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 10h30 - 11h30 25.8.2017
KT42-Sư phạm kỹ thuật 20175619 ÷ 20175654 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 10h30 - 11h30 25.8.2017
KT42-Sư phạm kỹ thuật 20175645 ÷ 20175669 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 10h30 - 11h30 25.8.2017
TT21-CTTT Điện tử - viễn thông 20176631 ÷ 20176642 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 10h30 - 11h30 25.8.2017
TT21-CTTT Điện tử - viễn thông 20176642 ÷ 20176675 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 10h30 - 11h30 25.8.2017
TT25-CTTT Kỹ thuật y sinh 20176966 ÷ 20176973 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 10h30 - 11h30 25.8.2017
TT25-CTTT Kỹ thuật y sinh 20176973 ÷ 20177010 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 10h30 - 11h30 25.8.2017
KQ1-Kinh tế quản lý 1 20170232 ÷   D5-302 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ1-Kinh tế quản lý 1 20170301 ÷ 20170350 D5-302 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ1-Kinh tế quản lý 1 20170351 ÷ 20170404 D5-304 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ1-Kinh tế quản lý 1 20170406 ÷ 20170448 D5-306 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ2-Kinh tế quản lý 2 20170234 ÷   D5-306 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ2-Kinh tế quản lý 2 20170449 ÷ 20170458 D5-306 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ2-Kinh tế quản lý 2 20170459 ÷ 20170497 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ2-Kinh tế quản lý 2 20170498 ÷ 20170535 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ3-Kinh tế quản lý 3 20170231 ÷ 20170539 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ3-Kinh tế quản lý 3 20170540 ÷ 20170576 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ3-Kinh tế quản lý 3 20170577 ÷ 20170611 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 13h30 - 14h30 25.8.2017
KQ3-Kinh tế quản lý 3 20170612 ÷ 20170638 D5-302 14h30 - 15h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20170027 ÷ 20170033 D5-302 14h30 - 15h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172390 ÷ 20172408 D5-302 14h30 - 15h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172409 ÷ 20172459 D5-304 14h30 - 15h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172460 ÷ 20172510 D5-306 14h30 - 15h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172511 ÷ 20172545 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 14h30 - 15h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172546 ÷ 20172580 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 14h30 - 15h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172581 ÷ 20172615 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 14h30 - 15h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172616 ÷ 20172650 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 14h30 - 15h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172651 ÷ 20172702 D5-302 15h30 - 16h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172703 ÷ 20172754 D5-304 15h30 - 16h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172755 ÷ 20172804 D5-306 15h30 - 16h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172805 ÷ 20172839 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 15h30 - 16h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172840 ÷ 20172875 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 15h30 - 16h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172876 ÷ 20172910 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 15h30 - 16h30 25.8.2017
KT21-Điện tử - Viễn thông 20172911 ÷ 20172928 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 15h30 - 16h30 25.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20170235 ÷ 20170259 D5-302 7h30 - 8h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171002 ÷ 20171031 D5-302 7h30 - 8h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171031 ÷ 20171081 D5-304 7h30 - 8h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171082 ÷ 20171133 D5-306 7h30 - 8h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171134 ÷ 20171168 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 7h30 - 8h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171169 ÷ 20171204 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 7h30 - 8h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171205 ÷ 20171239 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 7h30 - 8h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171240 ÷ 20171274 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 7h30 - 8h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171275 ÷ 20171326 D5-302 8h30 - 9h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171327 ÷ 20171378 D5-304 8h30 - 9h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171379 ÷ 20171428 D5-306 8h30 - 9h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171429 ÷ 20171463 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 8h30 - 9h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171464 ÷ 20171499 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 8h30 - 9h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171500 ÷ 20171534 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 8h30 - 9h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171535 ÷ 20171569 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 8h30 - 9h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171570 ÷ 20171621 D5-302 9h30 - 10h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171623 ÷ 20171672 D5-304 9h30 - 10h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171673 ÷ 20171723 D5-306 9h30 - 10h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171724 ÷ 20171759 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 9h30 - 10h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171760 ÷ 20171796 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 9h30 - 10h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171797 ÷ 20171832 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 9h30 - 10h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171833 ÷ 20171868 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 9h30 - 10h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171869 ÷ 20171920 D5-302 10h30 - 11h30 26.8.2017
KT12-Cơ khí – Động lực 20171921 ÷ 20171954 D5-304 10h30 - 11h30 26.8.2017
TT24-CTTT Điều khiển và Tự động hóa 20170226 ÷   D5-306 10h30 - 11h30 26.8.2017
TT24-CTTT Điều khiển và Tự động hóa 20176916 ÷ 20176965 D5-306 10h30 - 11h30 26.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20170034 ÷ 20170118 D5-302 7h30 - 8h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20170119 ÷ 20170223 D5-304 7h30 - 8h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20172930 ÷ 20172976 D5-304 7h30 - 8h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20172977 ÷ 20173028 D5-306 7h30 - 8h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173029 ÷ 20173063 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 7h30 - 8h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173064 ÷ 20173098 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 7h30 - 8h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173099 ÷ 20173134 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 7h30 - 8h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173135 ÷ 20173169 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 7h30 - 8h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173170 ÷ 20173219 D5-302 8h30 - 9h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173220 ÷ 20173270 D5-304 8h30 - 9h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173271 ÷ 20173320 D5-306 8h30 - 9h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173321 ÷ 20173355 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 8h30 - 9h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173356 ÷ 20173393 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 8h30 - 9h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173394 ÷ 20173428 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 8h30 - 9h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173429 ÷ 20173464 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 8h30 - 9h30 27.8.2017
KT22-Công nghệ thông tin 20173465 ÷ 20173475 D5-302 9h30 - 10h30 27.8.2017
KT23-Toán - Tin 20173477 ÷ 20173516 D5-302 9h30 - 10h30 27.8.2017
KT23-Toán - Tin 20173518 ÷ 20173569 D5-304 9h30 - 10h30 27.8.2017
KT23-Toán - Tin 20173570 ÷ 20173606 D5-306 9h30 - 10h30 27.8.2017
KT41-Dệt-May 20170263 ÷ 20170264 D5-306 9h30 - 10h30 27.8.2017
KT41-Dệt-May 20175429 ÷ 20175443 D5-306 9h30 - 10h30 27.8.2017
KT41-Dệt-May 20175445 ÷ 20175479 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 9h30 - 10h30 27.8.2017
KT41-Dệt-May 20175480 ÷ 20175515 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 9h30 - 10h30 27.8.2017
KT41-Dệt-May 20175516 ÷ 20175551 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 9h30 - 10h30 27.8.2017
KT41-Dệt-May 20175552 ÷ 20175587 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 9h30 - 10h30 27.8.2017
KT41-Dệt-May 20175588 ÷ 20175618 D5-302 10h30 - 11h30 27.8.2017
TT22-CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT 20170215 ÷ 20170267 D5-302 10h30 - 11h30 27.8.2017
TT22-CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT 20176676 ÷ 20176686 D5-302 10h30 - 11h30 27.8.2017
TT22-CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT 20176687 ÷ 20176736 D5-304 10h30 - 11h30 27.8.2017
TT22-CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT 20176737 ÷ 20176786 D5-306 10h30 - 11h30 27.8.2017
TT22-CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT 20176787 ÷ 20176822 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 811 10h30 - 11h30 27.8.2017
TT22-CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT 20176823 ÷ 20176857 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 812 10h30 - 11h30 27.8.2017
TT22-CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT 20176858 ÷ 20176893 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 813 10h30 - 11h30 27.8.2017
TT22-CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT 20176894 ÷ 20176915 Tầng 8 Thư viện TQB phòng 814 10h30 - 11h30 27.8.2017

Lưu ý: Khi đi kiểm tra các bạn được phép mang theo sổ tay sinh viên

Tải file: tại đây 
Chia sẻ bài viết lên facebook