Thông báo lịch mở đăng ký bổ sung vào các lớp mở kỳ 20172-B


Sinh viên chú ý thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20172 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 19/03/2018 đến 16h00 ngày 28/03/2018.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20172B (từ tuần 33-40) có thể vào đăng ký thêm, chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.
Sinh viên đăng ký trên website: http://dk-sis.hust.edu.vn/Users/Login.aspx
Trân trọng cảm ơn!
  Chia sẻ bài viết lên facebook