Lịch mở đăng ký điều chỉnh đơt B học kỳ 20181


Sinh viên chú ý thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20181 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 22/10/2018 đến 16h00 ngày 31/10/2018.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20181 B (từ tuần 11-18) có thể vào đăng ký thêm các lớp đã có, chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.
Sinh viên đăng ký trên website: http://dk-sis.hust.edu.vn
Trân trọng cảm ơn!
 Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên facebook