Kế hoạch mở đăng ký bổ sung các lớp mở đợt 20202-B


Lịch mở đăng ký thêm vào các lớp mở đợt 20202-B

Thời gian: 08h00 ngày 01/04/2021 đến 16h00 ngày 15/04/2021.
Sinh viên có nhu cầu đăng ký thêm vào các lớp mở ở kỳ 20202-B có thể vào đăng ký, chú ý không xóa hay thay đổi các lịch đã đăng ký trong thời gian trước đây.
Sinh viên đăng ký trên trang dk-sis.hust.edu.vn 
Sinh viên chương trình đào tạo quốc tế SIE đăng ký trên trang dk-sie.hust.edu.vn
Phòng Đào tạo
Chia sẻ bài viết lên facebook