Thông báo lịch mở đăng ký học tập kỳ hè năm học 2016-2017 (20163)


Thông báo lịch đăng ký học tập kỳ hè 20163

Thời gian mở đăng ký tại trang http://dk-sis.hust.edu.vn

Từ 10h00 ngày 05/06/2017 đến 16h00 ngày 09/06/2017: Mở đăng ký chính thức dành cho những bạn đã đăng ký học phần trong kỳ hè.

Từ 09/06/2017 đến 16h00 ngày 23/06/2017: Mở điều chỉnh đăng ký học tập những sinh viên chưa đăng ký học phần có thể chọn mã lớp cần học để đăng ký nếu còn chỗ.

Chú ý:

Mã lớp dành cho các bạn được bảo lưu thí nghiệm Vật lý:
PH1110: 664312
PH1120: 664323
PH1130: 664295
 

- Lịch Thí nghiệm, thực hành, thực tập, đồ án sinh viên liên hệ Viện chuyên ngành. Kỳ hè sinh viên có tối đa 8 tín chỉ để đăng ký.
- Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây nhé.
Thời khóa biểu dự kiến các học phần mở kỳ hè xem tại đây.

Chia sẻ bài viết lên facebook