PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Cán bộ Chức vụ - Nhiệm vụ Liên hệ
PGS. Đinh Văn Hải

Trưởng phòng
 
Phụ trách quản lý chung
 
Phòng 105-C1
SĐT: 0243.8692117
E-mail: hai.dinhvan@hust.edu.vn
ThS. Trần Quang Khải

Phó trưởng phòng
 
Phụ trách công tác sinh viên
Phụ trách hệ thống thông tin sinh viên
 
Phòng 103-C1
SĐT: 0243.8693108
Email: khai.tranquang@hust.edu.vn
ThS. Trần Ngọc Tuấn

Phó trưởng phòng
 
Phụ trách Công tác Thông tin tuyên truyền
Phụ trách Văn hóa văn nghệ, TDTT
Phụ trách tư vấn việc làm dành cho sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
 
Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: tuan.tranngoc1@hust.edu.vn
CVC. Phạm Ánh Tuyết

Tổ trưởng công Đoàn
 
Cán bộ quản ngành, thủ tục hành chính sinh viên
 
Phòng 104-C1
Bàn số 08
SĐT: 0243.8693108
E-mail: tuyet.phamanh@hust.edu.vn
 • CV. Nguyễn Thanh Thủy
Cán bộ quản ngành, thủ tục hành chính sinh viên Phòng 103-C1
Bàn số 02
SĐT: 0243.8693108
E-mail: thuy.nguyenthanh@hust.edu.vn
 • ThS. Đỗ Lan Anh
Cán bộ quản ngành, thủ tục hành chính sinh viên Phòng 103-C1
Bàn số 01
SĐT: 0243.8693108
E-mail: thuy.phamthu2@hust.edu.vn
 • CV. Võ Thị Hồng Hà
Tư vấn chế độ chính sách, thẻ sinh viên,
điểm rèn luyện, học bổng Khuyến khích học tập
Phòng 103-C1
Bàn số 04
SĐT: 0243.8693108
E-mail: ha.vothihong@hust.edu.vn
 • CV. Vũ Thị Huyền
Tư vấn về Bảo hiểm y tế, học bổng tài trợ Phòng 103-C1
Bàn số 03
SĐT: 0243.8693108
E-mail: huyen.vuthi@hust.edu.vn
 • CV. Nghiêm Thị Kim Chi
  Phòng 104-C1
Bàn số 06
SĐT: 0243.8693108
E-mail: chi.nghiemthikim@hust.edu.vn
 • CV. Lê Chi Linh
  Phòng 104-C1
Bàn số 05
SĐT: 0243.8693108
E-mail: linh.lechi@hust.edu.vn
 • CV. Phạm Thị Chi
  Phòng 104-C1
Bàn số 07
SĐT: 0243.8693108
E-mail: chi.phamthi@hust.edu.vn
 • CV. Quách Thị Diệp Quỳnh
  Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: quynh.quachthidiep@hust.edu.vn
 • CV. Trương Chí Thụy
  Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: thuy.truongchi@hust.edu.vn
 • CV. Phạm Hải Anh
  Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: anh.phamhai@hust.edu.vn
 • CVC. Nguyễn Đức Diên
  Phòng 216-C2
SĐT: 0243.8692896
E-mail: dien.nguyenduc@hust.edu.vn
 • KS. Nguyễn Việt Tiến
  Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: tien.nguyenviet@hust.edu.vn

Mảng Công tác sinh viên
Phòng 103 – 104, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội
ĐT: 024 3869 3108
Email: ctsv@hust.edu.vn

Mảng CTCT và Tư vấn Việc làm
Phòng 102, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội 
ĐT: 024 3869 2896
Email: ctct@hust.edu.vn/ tuyendung@hust.edu.vn

Website: https://www.hust.edu.vn/sinh-vien  http://ctsv.hust.edu.vn/
Facebookhttps://www.facebook.com/ctsv.hust.edu.vn/