Quy định về đào tạo liên thông 2012

03/10/2016

Quy định về đào tạo liên thông

Chi tiết >>

Quy định về ngành thứ 2 ĐHCQ - Hệ tín chỉ

03/10/2016

Quy định về ngành học thứ 2 đai học chính quy hệ đào tạo tín chỉ

Chi tiết >>

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy 2014

03/10/2016

Quy chế đào tạo tín chỉ hệ đại học chính quy 2014

Chi tiết >>