Giới thiệu mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội áp dụng từ K62

14/03/2017

Giới thiệu mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội áp dụng từ K62

Chi tiết >>

Các ngành và chuyên ngành đào tạo đại học áp dụng từ K61 trở về trước

13/02/2017

Thông tin các ngành, chuyên ngành trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đào tạo.

Chi tiết >>

Chương trình đào tạo theo Viện

03/10/2016

Thông tin chương trình đào tạo theo Viện chuyên ngành.

Chi tiết >>

Khung chương trình đào tạo đai học chính quy

03/10/2016

Khung chương trình đào tạo chuẩn của hệ chính quy

Chi tiết >>