Giới thiệu mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội

15/08/2018

Giới thiệu mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội áp dụng từ K62

Chi tiết >>

Thông báo về cơ sở cốt lõi CTĐT đối với K62

02/08/2018

Sinh viên từ K62 xem chương trình đào tạo cơ sở cốt lõi tính đến ngày 01/08/2018.

Chi tiết >>

Chương trình đào tạo theo Viện

13/04/2018

Thông tin chương trình đào tạo theo Viện chuyên ngành.

Chi tiết >>

Khung chương trình GDTC K62 và bảng học phần tương đương

01/02/2018

Chương trình đào tạo GDTC K62 và bảng mã HP tương đương đối với các khoá trước học lại cùng K62

Chi tiết >>

Các ngành và chuyên ngành đào tạo đại học áp dụng từ K61 trở về trước

13/02/2017

Thông tin các ngành, chuyên ngành trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đào tạo.

Chi tiết >>

Khung chương trình đào tạo đai học chính quy

03/10/2016

Khung chương trình đào tạo chuẩn của hệ chính quy

Chi tiết >>