Thông báo danh sách sinh viên K62 kiểm tra bơi đầu năm

22/12/2017

SV K62 vào xem danh sách kết quả kiểm tra bơi đầu năm

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xử lý học tập chính thức kỳ 20162

20/09/2017

Sinh viên vào xem kết quả xử lý học tập chính thức kỳ 20162

Chi tiết >>

Thông báo lịch mở đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 (20172)

18/09/2017

Sinh viên K61 trở về trước chú ý vào đăng ký học phần cho kỳ tiếp theo.

Chi tiết >>

Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20162

28/08/2017

Sinh viên vào xem thông báo về xử lý học tập kỳ 20162

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG

24/02/2017

Sinh viên hệ Cao đẳng vào xem thông báo về việc buộc thôi học.

Chi tiết >>

Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20161

15/02/2017

SInh viên chú ý vào xem thông báo về việc xử lý học tập kỳ 20161.

Chi tiết >>

Thông báo mở đăng ký bổ sung vào các lớp ĐATN kỳ 20162

20/01/2017

Sinh viên đã đạt chuẩn tiếng anh đợt ngày 10/01 và 16/01 đến 19/01/2017.

Chi tiết >>