Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20182

19/02/2019

Sinh viên đã đăng ký ĐATN vào xem kết quả đăng ký xét nhận ĐATN kỳ 20182

Chi tiết >>

Kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20182

15/02/2019

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20182 vào kiểm tra kết quả xét và thực hiện theo thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo về việc mở rộng thời gian xét nhận ĐATN kỳ 20181

01/10/2018

Sinh viên đã đạt chuẩn TOEIC theo quy định (đợt tháng 9/2018) vào xem thông báo về việc đăng ký xét nhận ĐATN bổ sung.

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20172 (lần 1)

26/01/2018

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20172 xem kết quả xét và thực hiện theo thông báo

Chi tiết >>

THÔNG BÁO XÉT NHẬN ĐATN BỔ SUNG KỲ 20172

31/12/2017

Sinh viên năm cuối đăng ký đồ án tốt nghiệp vào đọc thông báo mới

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20163

07/07/2017

Sinh viên đã đăng ký Đồ án tốt nghiệp kỳ 20163 vào xem thông báo kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Thông báo về kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162

08/02/2017

SV đã đăng ký thành công lớp ĐATN vào xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162

Chi tiết >>