Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20173

25/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20173 thành công vào xem và kiểm tra lại thông tin. (cập nhật ngày 25/10/2018)

Chi tiết >>

Tiếp nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20173

17/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 thành công có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn.

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20172B

12/07/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172B vào xem kết quả và thực hiện các thủ tục đúng theo thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo về việc kéo dài thời hạn đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172B

29/06/2018

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172-B chú ý thời hạn đăng ký

Chi tiết >>

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20172A

11/05/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172A vào xem kết quả.

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20171-B

06/03/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp và thực hiện đúng theo thông báo.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20171-A

08/12/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20171-A vào xem kết quả xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163

02/11/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163 vào xem và kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi làm bằng tốt nghiệp (cập nhật đến ngày 02/11/2017)

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ hè 20163

02/10/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20163 vào xem kết quả.

Chi tiết >>