Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20172B

12/07/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172B vào xem kết quả và thực hiện các thủ tục đúng theo thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo về việc kéo dài thời hạn đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172B

29/06/2018

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172-B chú ý thời hạn đăng ký

Chi tiết >>

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20172A

11/05/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172A vào xem kết quả.

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20171-B

06/03/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp và thực hiện đúng theo thông báo.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20171-A

08/12/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20171-A vào xem kết quả xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163

02/11/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163 vào xem và kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi làm bằng tốt nghiệp (cập nhật đến ngày 02/11/2017)

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ hè 20163

02/10/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20163 vào xem kết quả.

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin của sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20162

26/07/2017

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20162, xét tốt nghiệp kỳ 20162 vào kiểm tra lại thông tin sinh viên (cập nhật ngày 26/07/2017)

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20162B

10/07/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162B vào xem kết quả xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn theo quy định

03/07/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp và đạt đủ điều kiện tốt nghiệp kỳ 20162B vào xem thông báo.

Chi tiết >>