Kết quả phân lớp đối với sinh viên K62

19/08/2017

Sinh viên K62 vào xem phân lớp

Chi tiết >>

Thông báo về điểm Phân ngành K61

07/08/2017

Sinh viên K61 vào xem điểm phân ngành.

Chi tiết >>

Thông báo phân ngành K61

16/05/2017

Sinh viên K61 vào xem thông báo phân ngành.

Chi tiết >>

Thông báo phân ngành K60

05/10/2016

Sinh viên K60 vào xem thông tin điểm phân ngành

Chi tiết >>