Phòng Đào tạo Đại học

Cán bộ Chức vụ - Nhiệm vụ Liên hệ
  1. PGS.Nguyễn Phong Điền
Trưởng phòng Đào tạo đại học
Phụ trách quản lý chung
Phòng 203-C1
SĐT: 0243.8692117
E-mail: dien.nguyenphong@hust.edu.vn
  1. ThS.Đinh Trọng Việt
Phó trưởng phòng Đào tạo đại học
 
Phụ trách kế hoạch tuyển sinh, cơ sỏ vật chất
Phòng 202B-C1
SĐT: 0243.8682371
E-mail: viet.dinhtrong@hust.edu.vn
  1. TS.Nguyễn Vũ Thắng
Phó trưởng phòng Đào tạo đại học
 
Phụ trách kế hoạch học tập, thời khóa biểu.
Phụ trách quản lý các chương trình KS Tài năng, KS Chất lượng cao, KS Chương trình tiên tiến
Phòng 203B-C1
SĐT: 0243.8682371
E-mail: thang.nguyenvu@hust.edu.vn
  1. TS.Nguyễn Xuân Tùng
Phó trưởng phòng Đào tạo đại học
 
Phụ trách về Chương trình đào tạo, Kết quả học tập sinh viên chính quy
Phòng 201-C1
SĐT: 0243.8682305
E-mail: tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
  1. CVC.Nguyễn Thanh Sơn
Tổ trưởng công Đoàn
Phụ trách về các văn bằng, chứng chỉ, quyết định về thực tập, đồ án.
Phụ trách hợp tác lưu học sinh
Phòng 202A-C1
Bàn số 07
SĐT: 0243.8692008
E-mail: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn
6.  CVC.Nguyễn Thị Thùy Dương Phụ trách về mảng thanh toán giảng dạy, giáo trình, VB2 Điện, Kinh Tế Phòng 202A-C1
Bàn số 02
SĐT: 0243.8692104
E-mail: duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn
7.   CV.Phạm Thu Thủy Phụ trách về công văn, giấy tờ hành chính. VB2 Ngoại ngữ
Phụ trách về lịch thi học kỳ
Phòng 202A-C1
Bàn số 03
SĐT: 0243.8692104
E-mail: thuy.phamthu2@hust.edu.vn
8.   CV.Trần Thị Hạnh Phụ trách về trích sao bảng điểm, in ấn xác nhận kết quả tuyển sinh các năm, văn bằng hệ Cao đẳng.
Phụ trách về VB2 Công nghệ thông tin
Phòng 202A-C1
Bàn số 04
SĐT: 0243.8692104
E-mail: hanh.tranthi@hust.edu.vn
9.   CV.Nguyễn Thị Hương Phụ trách về CTĐT, chuẩn ISO, Xét nhận ĐATN, xét Tốt nghiệp, xử lý điểm kết quả học tập. Phòng 201-C1
Bàn số 04
SĐT: 043.8682305
E-mail: huong.nguyenthi1@hust.edu.vn
10. CV.Nguyễn Kim Huệ Phụ trách về thủ tục xin thôi học, nghỉ học, tiếp nhận trở lại học, bảng điểm quá trình, cuối kỳ các học phần. Phòng 202A-C1
Bàn số 06
SĐT: 0243.8692008
E-mail: hue.nguyenkim@hust.edu.vn
11. CV.Trần Lê Hùng Phụ trách về xử lý kết quả học tập, chạy tính học phí, xử lý các QĐ chuyển lớp, chuyển CTĐT, tiếp nhận trở lại
Bí thư Đoàn thanh niên các chương trình KSTN, CLC, CTTT
Phòng 201-C1
Bàn số 02
SĐT: 0243.8682305
E-mail: hung.tranle@hust.edu.vn
12. CV.Lê Quang Ninh Phụ trách về hệ thống phần mềm, xử lý việc xét nhận ĐATN, Tốt nghiệp. xử lý phân ngành.
Phụ trách dữ liệu nhập học đầu vào.
Phòng 201-C1
Bàn số 03
SĐT: 043.8682305
E-mail: ninh.lequang@hust.edu.vn
13. CV.Nguyễn Thị Hà Thu Phụ trách về kế hoạch xếp lịch thời khóa biểu các học phần.
Phụ trách sinh viên hệ Cao đẳng
Phòng 202A-C1
Bàn số 09
SĐT: 0243.8692008
E-mail: thu.nguyenthiha@hust.edu.vn
14. CV.Nguyễn Quốc Đạt Phụ trách về việc đăng ký học tập sinh viên. Thực thi các QĐ nghỉ học, thôi học, buộc thôi học.
Phụ trách về các trang thông tin, tin tức thông báo trên cổng thông tin đào tạo, cổng thông tin tuyển sinh.
Phụ trách cơ sở vật chất phòng Đào tạo đại học khu nhà C1.
Phòng 202A-C1
Bàn số 08
SĐT: 0243.8692008
E-mail: dat.nguyenquoc@hust.edu.vn
     
 
Địa chỉ: Nhà C1-201- ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Phòng C1-201: Quản lý điểm và xử lý học tập, ĐATN, Xét TN - Điện thoại: Tel: (+8424)38682305
Phòng C1-202: Kế hoạch tuyển sinh, giảng dạy, học tập sinh viên  -  Điện thoại: Tel: (+8424)38692008 - (+8424)38692104

Email: dtdh@hust.edu.vn
Website: http://www.hust.edu.vn/bac-dai-hoc
Facebook: http://www.facebook.com/DTDHBKHN