Thông báo về việc thu học phí đợt bổ sung học kỳ I, II năm học 2016-2017

25/05/2017

Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng): Từ 08h00 thứ hai ngày 29/05/2017 đến 18h00 thứ tư ngày 31/05/2017

Chi tiết >>

Thông báo về việc thu học phí đợt Bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017

12/05/2017

Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng): Từ 08h00 thứ hai ngày 29/05/2017 đến 18h00 thứ tư ngày 31/05/2017

Chi tiết >>

Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016-2017

09/02/2017

Nhà trường sẽ tổ chức thu học phí bổ sung cho những sinh viên chưa hoàn thành học phí trong hai ngày 14 và 15/02/2017

Chi tiết >>